Biuro rachunkowe SALDO

Polskie deklaracje podatkowe

Nasze biuro świadczy usługi w zakresie przygotowania deklaracji podatkowych dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Przygotowujemy zeznania roczne z uwzględnieniem aktualnych ulg podatkowych, w formie papierowej lub elektronicznej. Możemy przygotować deklarację podatkową na podstawie przesłanych kopii dokumentów, i odesłać elektronicznie, bez konieczności bezpośredniego kontaktu osobistego. Niezbędne dane ustalamy e-mailem lub telefonicznie.

Dochody uzyskane poza granicami Polski

Uzyskując dochody z tytułu pracy wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Dochód może być opodatkowany zarówno w państwie miejsca zamieszkania, jak i w państwie, w którym wykonywano pracę. Masz obowiązek złożenia w polskim Urzędzie Skarbowym PIT-36 wraz z załącznikiem ZG.

W większości krajów europejskich umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zobowiązują do zapłaty podatku jedynie w kraju, w którym dochody zostały osiągnięte. Zeznania w naszym kraju nie musi składać np. osoba pracująca w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech. Jednak pod pewnymi warunkami, podatnik nie uzyskał żadnych dochodów na terenie Polski, nie zamierza składać wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Wtedy musimy dochody zagraniczne wykazać w polskim zeznaniu podatkowym. Nie zapłacimy jednak od nich podatku. Podatek należny dla polskiego urzędu skarbowego wyliczymy według indywidualnej stopy podatkowej, w zależności od proporcji dochodów polskich i zagranicznych (metoda wyłączenia z progresją).

Są jednak kraje, w których umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie przewiduje zastosowania metody wyłączenia. To między innymi Holandia, Australia, Chile, Finlandia, Rosja i USA. Pracując np. w Stanach, zawsze musimy złożyć zeznanie podatkowe w polskim urzędzie skarbowym. Obowiązek złożenia PIT istnieje zawsze. Podatku w Polsce nie trzeba płacić, natomiast trzeba to pokazać w dochodzie podlegającym opodatkowaniu (metoda proporcjonalnego odliczenia). Mamy jednak wówczas prawo do odliczenia od polskiego podatku tego, który został zapłacony za granicą. Możemy skorzystać również z ulgi abolicyjnej obniżającej zobowiązanie podatkowe.

Opodatkowaniu oprócz opisanych wyżej przypadków będą podlegały również :odsetki od lokat złożonych w bankach zagranicznych oraz emerytury otrzymywane z zagranicy. Choć nie w każdym przypadku.

Opodatkowanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości

Od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, podatek wynosi 19% podstawy obliczenia podatku, którą stanowi dochód powiększony o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 updof, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw majątkowych (art. 30e ust. 1 i 2 updof). Dochód i należny podatek trzeba wykazać w zeznaniu PIT-39 składanym w terminie do 30 kwietnia następnego roku. Zeznanie należy złożyć również wtedy, gdy w związku ze zbyciem nieruchomości (prawa majątkowego) podatnik poniesie stratę albo gdy uzyskany dochód w całości lub w części będzie korzystał ze zwolnienia od podatku. Zwolnienie ma zastosowanie, o ile przychód zostanie wydatkowany na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 updof, nie później niż w okresie dwóch lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości lub prawa majątkowego. Poniesione wydatki muszą być udokumentowane. Jeżeli w zeznaniu PIT-39 zostaną wykazane dochody wolne od opodatkowania, a podatnik nie spełni warunków do skorzystania ze zwolnienia, będzie musiał złożyć zeznanie korygujące. Podatek wynikający z korekty podlega wpłacie wraz z odsetkami naliczanymi w wysokości odsetek od zaległości podatkowych, za okres od następnego dnia po upływie terminu płatności do dnia zapłaty podatku włącznie. Należy więc podchodzić ostrożnie do szacunków, wartościując ile wydamy w przyszłości na remont bądź zakup mieszkania.

Opodatkowanie otrzymanych spadków i darowizn

Przyjęcie spadku – wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza – pociąga za sobą obowiązek podatkowy. Otrzymany spadek podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Na preferencje w tym zakresie mogą liczyć nabywający majątek członkowie najbliższej rodziny. Zasadą jest, że takie osoby zwolnione są z podatku. Muszą jednak spełnić określone warunki.

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn do grona najbliższych członków rodziny zwolnionych z zapłaty podatku należą: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie itd.), pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha. Nie płacą oni podatku od spadku niezależnie od wartości spadku, który dziedziczą. Aby uniknąć płacenia podatku od spadku, spadkobiercy z najbliższego kręgu rodziny zmarłego muszą w ciągu sześciu miesięcy od powstania obowiązku podatkowego (termin 6 miesięcy jest liczony od dnia otwarcia spadku lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przed notariuszem) złożyć u właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk SD-Z2 „Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych”. Formularz precyzuje szczegóły dotyczące spadku bądź darowizny, takie jak stopień pokrewieństwa między spadkodawcą, udział procentowy nabytego majątku oraz jego wartość rynkową. Obowiązek zgłoszenia dotyczy tylko tych spadków i darowizn otrzymanych od jednej osoby w ostatnich 5 latach, których łączna wartość przekroczyła 9.637 zł.

Co ważne brak zgłoszenia nabycia spadku przez najbliższych członków rodziny zmarłego w ciągu 6 miesięcy od otrzymania schedy skutkuje powstaniem po ich stronie obowiązku zapłacenia podatku od spadku. Od obowiązku zapłacenia podatku od spadku nie są natomiast zwolnieni członkowie dalszej rodziny i pozostali spadkobiercy. Po upływie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego następuje utrata prawa do zwolnienia i podatek należy zapłacić. Terminu tego nie można przywrócić w drodze wniosku o przywrócenie terminu. W takiej sytuacji podatnik powinien złożyć zeznanie SD-3 i zapłacić podatek wynikający z otrzymanej decyzji ustalającej jego wysokość. Stawka podatku wyniesie 3, 5 lub 7 %, w zależności od kwoty otrzymanej darowizny lub wartości spadku. Jeśli kwota podatku jest wysoka i istnieje ważny interes podatnika lub interes publiczny, można skorzystać z jednej z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej, rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej, umorzenie zaległości podatkowej). W sytuacji niezapłacenia podatku od spadków i darowizn i ujawnienia tego faktu podczas kontroli podatek zostanie wymierzony według stawki 20 %.