77 460 70 69

W swojej ofercie wykazujemy dużą elastyczność proponując duży wachlarz świadczonych przez nas usług określanych szczegółowo w umowach między stronami.

Kilkuletnia współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi pozwoliła nam na opracowanie wzorów rozliczeń, naliczeń opłat, sprawozdań finansowych i innych dokumentów indywidualnie dostosowanych do potrzeb klienta.

Świadczymy usługi takie jak:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób umożliwiający należytą ewidencję przychodów i kosztów wspólnoty oraz rozliczeń z właścicielami i usługodawcam;
 • okresowe rozliczanie mediów na podstawie dostarczonych przez wspólnotę stanów liczników;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz raportów do ZUS;
 • uczestnictwo w rocznych zebraniach sprawozdawczych;
 • opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • dokonywanie naliczeń wysokości opłat dla właścicieli lokali zgodnie z podjętymi uchwałami członków wspólnoty;
 • sporządzanie okresowych zestawień lokali zalegających z opłatami;
 • pomoc przy sporządzaniu i rozliczaniu planu gospodarczego wspólnoty;
 • pomoc przy tworzeniu regulaminów i uchwał wspólnoty;
 • wystawianie faktur, rachunków i not księgowych z tytuł należnych płatności;
 • odbiór dokumentów w biurze wspólnoty, elektroniczne pobieranie wyciągów bankowych;
 • naliczanie wynagrodzeń dla członków zarządu oraz osób zatrudnianych przez wspólnotę;
 • rozliczanie kosztów pokrywanych z funduszu remontowego.